Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

česká verze     english version   kontakt


SBÍRKA ŘAS A CYANOBAKTERIÍ


UPOC-ALG-CYA


Sbírka fytopatogenních mikroorganismů UPOC, (PřF UP v Olomouci)

Základ sbírky houbových fytopatogenních mikroorganismů začal Prof. Lebeda budovat již od r. 1977 během svého působení ve Šlechtitelské stanici Sempry ve Smržicích.
S jeho nástupem na Katedru botaniky PřF UP v r. 1994 byly do sbírky postupně začleněny i izoláty řas a sinic (garantuje Doc.RNDr. Hašler z oddělení algologie pod vedením prof. Poulíčkové) a sbírka virů a fytoplazem (garantuje prof. Navrátil na Katedře buněčné biologie a genetiky).
Sbírka je rozšiřována a doplňována sběrovými expedicemi.
 

• Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
V národní databázi je v současnosti zařazeno: 177 izolátů 15 druhů fytopatogenních hub a houbám podobných organismů, 31 kmenů 31 druhů autotrofů (12 sinic a 19 řas), 5 izolátů 4 druhů fytoplazem a 28 izolátů 7 druhů virů další jsou součástí pracovní kolekce.
 
• Aktivity/výzkumné aktivity
Katedry botaniky Genetická variabilita fytopatogenních hub; Biodiverzita a genetická variabilita interakcí hostitel-patogen v kulturním a přírodním patosystému; Mechanismy rezistence v interakcích hostitel-patogen; Šlechtění rostlin (klasické i biotechnologické přístupy) na rezistenci k chorobám; Testování rezistence patogenů vůči fungicidům; Biologie, ekologie a genetika řas a sinic Epidemiologie, biologie a genetika virů a fytoplazem • Služby poskytování kmenů pro nekomerční účely konzultační a determinační činnost
• Začlenění do národních a mezinárodních organizací/platforem IBEB (International Bremia Evaluation Board)
• Mezinárodní spolupráce výměna kmenů, vývoj metodik uchovávání, kultivace a testování rezistence hostitelských rostlin Využití sbírky: • Využití kmenů výuka, výzkum, testování odolnosti rostlin, referenční kmeny pro fytosanitární diagnostiku, konzultační činnost a doškolování odborných pracovníků v oblasti vodohospodářství
• Uživatelé, klienti studenti, vyučující, vědci, odborní pracovníci ÚKZÚZ, šlechtitelských a vodohospodářských stanic Přehled skupin a druhů organismů udržovaných ve sbírce UPOC


Kontakt:

Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Katedra botaniky
Šlechtitelů 11 783 71 Olomouc-Holice
webová stránka
fax: 585634824

vedoucí/odpovědný pracovník
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc
tel.: 585634800

další pracovníci

Doc. RNDr. Michaela Sedlářová Ph.D.
tel.: 585634809

Mgr. Pavla Šiková
Doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.
Doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. (Katedra buněčné biologie a genetiky)