The National Programme on Conservation and Utilization of Microbial Genetic Resources and Invertebrates of Agricultural Importance

česká verze     english version   contact


Documents


Současnost a perspektivy využití makroskopických hub

Dne 12. listopadu 2019 se v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby uskutečnil seminář „Současnost a perspektivy využití makroskopických hub“, který organizovali Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita a Česká vědecká společnost pro mykologii za podpory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM).
Setkali se zde pracovníci a zájemci zabývající a zajímající se o problematiku využití makroskopických hub jak z České tak Slovenské republiky. Semináře se zúčastnilo 68 zájemců z toho 4 ze Slovenska. Na semináři zaznělo deset přednášek týkajících se různých částí problematiky využití makroskopických hub. Byly to jak přednášky shrnující dosavadní poznatky, tak přednášky přinášející nové informace, i přednášky mladých vědeckých pracovníků. Ke každé přednášce byla bohatá diskuse, která pokračovala i o přestávkách.
Po prvním bloku přednášek proběhl křest knihy „Jedlé a léčivé houby a jak je pěstovat“, kterou napsali Ivan Jablonský, Václav Šašek a Martin Koudela a která čerstvě vyšla ve vydavatelství ProfiPress. Knihu pokřtil Vladimír Antonín, který je spolu s Ivanem Jablonským a Václavem Šaškem spoluautorem knihy zaměřené na léčivé houby a který byl dlouholetým předsedou Česká vědecká společnost pro mykologii.
Poznatky, které získali a vyměnili si účastníci na semináři, budou užitečné při jejich vědecké práci či praktických činnostech při pěstování hub.
 
Přednesené přednášky:

Ing. Ivan Jablonský, CSc. (Česká zemědělská univerzita): Využití jedlých a léčivých hub

Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) – Makromycety v lidové a oficinální medicíně

Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) - Současnost a perspektivy mykoremediací vod a substrátů

Ing. Rudolf Ryzner (fy. Ing. Rudolf Ryzner): Současné problémy při pěstování hlívy ústřičné z pohledu pěstitele

Ing. Matěj Pánek, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby): Co je vlastně komerčně pěstovaná hlíva ústřičná? Fylogenetická analýza druhu Pleurotus ostreatus a druhů blízce příbuzných.

Doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. a Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (Mendelova univerzita): Možnosti využití přírodních zdrojů při pěstovaní jedlých a léčivých hub.

RNDr. David Novotný Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby): Současnost a problémy sbírek kultur makroskopických hub

Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita): Fyto/mykoremediace půdy kontaminované polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU)

Ing. Lucie Wiesnerová (Česká zemědělská univerzita): Vliv vody na vývoj plodnic Pleurotus ostreatus a enzymatické aktivity v substrátu

Ing. Marcel Golian PhD (Slovenská poľnohospodárska univerzita): Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov
Fotografie ze semináře (fotila Bc. Kateřina Rumíšková)

Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018

Dne 12. listopadu 2018 se v aule VÚRV v.v.i. uskutečnil seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018“, který organizoval Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM), Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. a Ministerstvo zemědělství ČR a který volně navázal na seminář podobného názvu konaného v loňském roce. Setkali se zde pracovníci zabývající se problematikou sbírek kultur mikroorganismů jak z České tak Slovenské republiky. Semináře se zúčastnilo 82 zájemců z toho 10 ze Slovenska. Na semináři zaznělo šest přednášek týkající různých částí problematiky, kterými se sbírky kultur zabývají. Byly to jak přednášky týkající legislativy, tak vědecké báze uchovávaných mikroorganismů a praktických potřeb sbírek kultur mikroorganismů. Ke každé přednášce byla bohatá diskuse, která pokračovala i o přestávkách. Poznatky, které získali a vyměnili si pracovníci na semináři, přispějí zejména k dalšímu zkvalitnění fungovaní sbírek kultur mikroorganismů nejen ve VÚRV v.v.i,, ale i v dalších sbírkách účastnících i neúčastnících se NPGZM.


Přednesené přednášky

Ing. Michaela Plzáková (Úřad průmyslového vlastnictví): Užitné vzory a patenty v zemědělských a biologických oborech

Ing. Alena Fojtíková (Úřad průmyslového vlastnictví): Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení

Mgr. Eliška Rolfová (Mžp ČR): Novinky v oblasti implementace Nagojského protokolu

Mgr. Jan Holec Dr. (Národní muzeum): Role typů a kultur hub při popisování nových druhů

Doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (PřF MU) a RNDr. Pavel Benda: Databázový program na správu sbírky kultur mikroorganismů v České sbírce mikroorganismů

RNDr. David Novotný Ph.D. (VÚRV): MTA a přírůstkový formulář používaný ve Sbírce fytopatogenních a dalších zemědělsky významných hub VÚRV v.v.i.

Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2017

Dne 29. listopadu 2017 se v aule VÚRV v.v.i. uskutečnil seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2017“, který organizoval Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM), Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. a Ministerstvo zemědělství ČR.

Přednesené přednášky

Úvod

Hana Kubátová (SÚJB): Nakládání s biologickými agens a toxiny dle Zákona č. 281/2002 Sb.

Eliška Rolfová (MŽP ČR): Implementace Nagojského protokolu v České republice
Iva Křížková (MZe ČR): Nagojský protokol, metodické pokyny pro sbírky a výzkumné instituce

Jitka Nováková a Tomáš Růžička (ÚKZÚZ): Nakládání s mikroorganismy z hlediska ochrany zdraví rostlin

Monika Laichmanová (PřF MU): Mezinárodní organizace sbírek kultur mikroorganismů

Dana Nováková (PřF MU): Přeprava a zasílání kultur mikroorganismů

Představení jednotlivých sbírek mikroorganismů